Kultur - Kyrkliv

Våmhus gamla kapell uppfört i trä, år 1635, låg sydost om den nuvarande kyrkan. Platsen kallas sedan gammalt kapellsgrav. Kapellet revs 1789. Predikstolen, dopfunten och några ljuskronor finns kvar och förvaras i nuvarande kyrkan.

 

År 1769 beslöts vid en prostvisitation att man skulle bygga en ny stenkyrka. Gamla kapellet var för litet och i bristfälligt skick. År 1771 började man att lägga grunden, men först vid 1790-talets början stod kyrkan färdig. Brist på pengar och ritningar som kom bort är ett par av orsakerna till att arbetet tog så lång tid. Vid slutet av 1800-talet företogs en större reparation och några mindre åtgärder vidtogs i början av 19OO-talet.

 

Sommaren 1952 besökte Eric Wickman, direktören för Greyhoundbussarna i USA, sin fädernegård i Limbäck. Han fick ingivelsen att bekosta en ny tornhuv att ersätta den gamla något oproportionerliga med. Byggmästaren Anders Diös, bördig från Indor och släkt med Erik Wickman kontaktades. Restaureringsbehovet visade sig vara större än man först trott så

även Diös sköt till medel och restaureringen utfördes. Den 31 oktober 1954 återinvigdes kyrkan. Erik Wickman avled i februari samma år och hann därför aldrig uppleva detta.

 

Våmhus baptistförening bildades år 1855. Medlemmarna ville inte tillhöra Svenska kyrkan utan ansökte om att få registrera sig som baptistisk frikyrka. År 1868 - 1891 var man landets största dissenterförsamling. 1878 byggdes kapellet "Baptiststugan", senare kallad Betel. Församlingen miste sitt kapell i en eldsvåda I slutet av 1980-talet, men en ny byggnad ersätter nu denna.

 

Baptismen kom till Bonäs via Orsa och Våmhus vid mitten av 1800-talet, medlemsantalet år 1858 var 41, mest unga män och kvinnor. Från början blev baptisterna förföljda från både kyrkliga och världsliga myndigheter. Motståndare mot den nya väckelsen i byn var heller inte alltid nådiga, utan störde gudstjänsterna och krossade fönsterrutor. Bittra lärostrider uppstod och medlemsantalet sjönk en period. Rörelsen gick sakta framåt under 1860-talet och stärktes. Högt över byn ligger kapellet och församlingen finns kvar än i dag.

 

Mer om kyrkorna på servicesidan.


Copyright © B-ViS • Bonäs-Våmhus i Samverkan 

 Bonäs-Våmhus mot framtiden med en titt i backspegeln.